Hegyközségi gyűlés 2022

Értesítem, hogy a Kőszeg és Környéke Vaskeresztes és Környéke Hegyközség Közgyűlésének 2020. szeptember 12. napján kelt 1/2020 (09.12.)KGY. Sopron Fertőmenti Hegyközség Választmányának 2022. augusztus 17. napján kelt 1/2022 (04.18.)VGY. számú határozata alapján a Sopron Fertőmenti Hegyközség valamint Kőszeg és környéke és Vaskeresztes és környéke Hegyközségének beolvadó közgyűlését összehívom.

A közgyűlés időpontja: 2022. szeptember 20. 16:00 óra
A közgyűlés helye: Soproni TIT, 9400 Sopron, Várkerület 98., Lenck-átjáró

Tájékoztatom, hogy a közgyűlést megelőzően a hegyközségi tagoknak regisztrálni kell, amelynek a közgyűlés helyszínén, 2022. szeptember 20. 15:30 órától lehet eleget tenni.

Az átalakulás és beolvadás szándékát 2020-ban mindkét hegyközség egyhangú, igenlő szavazással eldöntötte.
Az új civil szervezet neve: SOPRONI BORVIDÉK HEGYKÖZSÉGE

Napirendi pontok:

1. Az átalakulás miatti, az egyesülés (beolvadás) utáni vagyon mérleg és vagyonleltár elfogadása
2. A beolvadó hegyközség és hegyközségi tanács megszűnésének megállapítása.
3. Az egyesülési szerződés / egyesülési terv tervezetének elfogadása
4. Az egyesülés (beolvadás) útján létrejött hegyközséghez tartozó borvidéki települések meghatározása
5. Az egyesülés (beolvadás) útján létrejött hegyközség képviselői, ügyintéző szerveinek, képviselőinik, tisztségviselőinek, ügyintézőinek kijelölése, megválasztása
a. Választmány megválasztása – 11 fő
b. Elnök + alelnök megválasztása – 2 fő
c. Ellenőrző Bizottság megválasztása – 3 fő
d. Szőlészeti-borászati küldöttek – 2 fő
e. Kőszeg-Vaskeresztesi Bizottság megválasztása – 1+2 fő

6. Az átvevő hegyközség alapszabálya módosításának, az egyesülés, beolvadás útján létrejött hegyközség egységes szerkezetű „Alapszabályának”, Rendtartásának, SZMSZ, Eredetvédelmének elfogadása, megállapítása

7. Egyéb kérdések

A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX törvény 6 § (4) bekezdése értelmében a közgyűlés a fent megjelölt időpontban és helyen a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A tagnak joga, hogy tanácskozási és szavazati joggal részt vegyen a közgyűlésen, tisztséget viseljen a hegyközségben. Az önkéntes tag tanácskozási joggal vehet részt a közgyűlésen. A tanácskozási és szavazati jogát:
– természetes személy csak személyesen,
– jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, valamint egyéb
gazdálkodó szervezet a képviseletére jogosult útján gyakorolhatja.

Tájékoztatom arról, szavazati joga kizárólag abban az esetben van, amennyiben hegyközségi adatszolgáltatási kötelezettségének határidőben maradéktalanul, hegyközségi járulékfizetési kötelezettségének pedig az év első közgyűlésének napját megelőzően legalább öt nappal eleget tett. A hegyközség nyilvántartása alapján 2 szavazattal rendelkezik. Amennyiben a meghívóban rögzítettekkel kapcsolatban kérdése van, úgy a hegyközség egyeztetés céljából a jelen meghívó kézhezvételét követő 3 munkanapon belül áll rendelkezésére.

Kőszeg, 2022.09.07.

Tisztelettel:
Böröcz Tamás sk.
Kőszeg és Környéke Vaskeresztes és Környéke Hegyközség elnöke